11 February 2012

ფინეთის განათლების სისტემის თავისებურებები

ძირითადი სკოლა:

არ არის კლასიდან კლასში გადასასვლელი გამოცდები. გამოცდა არ ბარდება ასევე ძირითადი სკოლის დამთავრებისას.

არ გამოიყენება შიდა დიფერენციაცია სწავლებაში. არ მიესალმებიან ზოგიერთი საგნების გაძლიერებულ სწავლებას სხვა საგნების ხარჯზე.

აკრძალულია ელიტური კლასებისა და ელიტური სკოლების გამოყოფა. ფინეთში პრაქტიკულად ყველა სკოლა სახელმწიფო სკოლაა.

სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტია ხარისხიანი განათლების თანაბარი მისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასათვის.

საშუალო სკოლა:

ძირითადი სკოლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს ეძლევა საშუალება აირჩიოს სწავლის გაგრძელება ან გიმნაზიაში, ან პროფესიულ სასწავლებელში. გიმნაზიაც და პროფესიული სასწავლებელიც სრულ სახელმწიფო უზრუნველყოფაზეა.

სწავლებაის ვადა საშუალო სკოლაში შეადგენს 3 წელს. საშუალო სკოლის დასრულებისას მოსწავლეები აბარებენ გამოსაშვებ გამოცდას. ეს არის ერთადერთი სასკოლო სახელმწიფო გამოცდა.

უმაღლესში ჩარიცხვა დამოკიდებულია არა გამოსაშვები გამოცდის შედეგებზე, არამედ მისაღებ გამოცდის შედეგებზე, რომელსაც ყველა უმაღლესი თვითონ ატარებს.

მაღალია მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟი, რაც გამოიხატება მის ხელფასში.

სკოლებში მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ ფსიქოლოგებსა და სოციალურ მუშაკებს.

მასწავლებლისა და მოსწავლის შეფარდება ძირითად სკოლაში შეადგენს 1/15, ხოლო საშუალო სკოლაში 1/18. პრიორიტეტი ენიჭება მცირე ჯგუფებში მუშაობას.

მასწავლებელს აქვს ძალიან დიდი უფლებები და დიდი ნდობა. მას შეუძლია ჩაატაროს ან არ ჩაატაროს გამოცდები, აირჩიოს შეფასების ნებისმიერი სისტემა ან საერთოდ უარი თქვას ბალებით შეფასებაზე. მასწავლებელს აქვს შემოქმედების სრული თავისუფლება.

თუ შევადარებთ ჩვენ განათლების სისტემას ადვილად აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენთან ბევრი რამ ფინეთის სისტემის საპირისპიროა.

ძირითადი განსხვავებაა - უნდობლობა მასწავლებლის მიმართ, სკოლების დიფერენციაცია ”პრესტიჟულ” და ”არაპრესტიჟულ” სკოლებად, შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვებიც დიფერენცირებულია ”პრესტიჟულებად” და ”არაპრესტიჟულებად”, განათლების სამინისტროს დომინირებული როლი.

ჩემი აზრით სწორედ ეს არის განათლების დაბალი ხარისხის მთვარი მიზეზი, ბევრ სხვა მიზესთან ერთად.

16 January 2012

10 Important Skills Students need for the Future

Sense-making. The ability to determine the deeper meaning or significance of what is being expressed

Social intelligence. The ability to connect to others in a deep and direct way, to sense and stimulate reactions and desired interactions

Novel and adaptive thinking. Proficiency at thinking and coming up with solutions and responses beyond that which is rote or rule-based

Cross-cultural competency. The ability to operate in different cultural settings

Computational thinking. The ability to translate vast amounts of data into abstract concepts and to understand data-based reasoning

New-media literacy. The ability to critically assess and develop content that uses new media forms and to leverage these media for persuasive communication

Transdisciplinarity. Literacy in and ability to understand concepts across multiple disciplines

Design mind-set. Ability to represent and develop tasks and work processes for desired outcomes

Cognitive load management. The ability to discriminate and filter information for importance and to understand how to maximize cognitive functioning using a variety of tools and techniques

Virtual collaboration. The ability to work productively, drive engagement and demonstrate presence as a member of a virtual team

15 November 2011

Evolution of programming languages

დაპროგრამების ენების განვითარების დროის სკალა.

20 September 2011

ექვსი ისტორია სტივ ჯობსის შესახებ

ძალიან საინტერესო სტატია:

Шесть историй о Джобсе и Apple

04 August 2011

ინფორმატიკის სახელმძღვანელოსთან დაკავშირებით

ვისაც აინტერესებს გატყობინებთ, რომ ჩემს სახელმძღვანელოებს წელსაც აქვთ შენარჩუნებული გრიფი და მათი გამოყენება შეიძლება 7-12 კლასებში ისტ-ს საბაზო კურსის სწავლებისათვის.

2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმა ავალდებულებს სკოლებს უზრუნველყონ ისტ-ს სწავლება საბაზო-საშუალო საფეხურის რომელიმე კლასში იმ მოსწავლეთათვის, რომლებსაც არ გაუვლიათ ეს კურსი 5-6 კლასებში.

ჩემი სახელმძღვანელოები მოიცავენ საბაზო კურსის 1-2 დონის ძირითად მასალას და სავსებით აკმაყოფილებენ სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.

სახელმძღვანელოების მოკლე ანოტაცია:

”საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები. (Windows XP, Microsoft Office 2007)".


ეს წიგნი წარმოადგენს ინფორმატიკის საბაზო კურსის სახელმძღვანელოს Windows XP-ის და Microsoft Office 2007-ის ბაზაზე.
სახელმძღვანელოს შინაარსი:
  1. კომპიუტერი და მისი პროგრამული უზრუნველტოფა
  2. ოპერაციული სისტემა MS Windows XP
  3. კომპიუტერული გრაფიკის საწყისები
  4. ტექსტებთან მუშაობის ტენოლოგია. MS Word 2007
  5. ელექტრონული ცხრილები. MS Excel 2007
  6. საპრეზენტაციო პროგრამა MS PowerPoint 2007
  7. ინტერნეტის ტექნოლოგიები
სახელმძღვანელოს სარჩევი.

”საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები. (Linux, OpenOffice)".

სახელმძღვანელოს შინაარსი:

1. კომპიუტერი და მისი პროგრამული უზრუნველტოფა
2. ოპერაციული სისტემა Linux
3. ტექსტებთან მუშაობის ტენოლოგია. OpenOffice Writer
4. ელექტრონული ცხრილები. OpenOffice Calc
5. საპრეზენტაციო პროგრამა OpenOffice Impress
6. ინტერნეტის ტექნოლოგიები28 June 2011

თავისუფლებით აღზრდა

ძალიან საინტერესო ფილმი ალექსანდრე ნილის ცნობილი სკოლის ”სამერხილის” შესახებ.

http://rutube.ru/search.html?page=index&search=%D3%C1%CD%CD%C5%D2%C8%C9%CC%CC&search_type=track

და ფრაგმენტები ნილის წიგნიდან ”სამერხილი - თავისუფლებით აღზრდა”.

”Все преступления, всю злобу, все войны можно свести к несчастливости. Эта книга — попытка показать, как возникает несчастье, как оно разрушает человеческую жизнь и что можно сделать, чтобы несчастье, по возможности, не возникало. Более того, это книга о конкретном месте — Саммерхилле, где детское несчастье излечивается и, что еще важнее, дети воспитываются в счастье...”

” Я полагаю, что ребенок внутренне мудр и реалистичен. Если его оставить в покое, без всяких внушений со стороны взрослых, он сам разовьется настолько, насколько способен развиться. Поэтому Саммерхилл — это такое место, где имеющие способности и желание заниматься наукой станут учеными, а желающие мести улицы будут их мести. Мы, правда, до сих пор не вырастили ни одного дворника. Я пишу это без всякого снобизма, потому что мне приятнее школа, выпускающая счастливых дворников, чем та, из которой выходят ученые-невротики. ”

04 April 2011

საგნების ინტეგრაციის ნიმუში

ერთ-ერთ რუსულ ბლოგზე შემხვდა ეს ამოცანა და მისი ამოხსნა. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ნიმუშია სწავლისადმი ინტეგრირებული მიდგომის.

Задачка по физике на экзамене в средней китайской школе.


Вопрос:

Медведь упал в яму-ловушку глубиной 19.617 метров. Время его падения составило 2 секунды. Какого цвета был медведь?


А. Белый (полярный медведь)
B. Бурый
C. Чёрный
D. Чёрно-коричневый (малайский медведь)
E. Серый (гризли)


Решение:


Используя классическую формулу S=gt2/2, вычисляем, что g (ускорение свободного падения) = 9.8085 m/s2. Многие подумают, что это ускорение из-за силы тяжести на полюсах. Они ошибутся, т.к. g на Северном полюсе равно 9.832, что больше значения, которое мы получили. Даже на экваторе g уже равняется 9.780.


Посмотрев на таблицу значений, мы видим, что нужного ускорения можно достичь на 44° широты. Т.к. в Южном полушарии на данной параллели медведей нет, то место обитания нужных нам медвей находится на 44° северной широты.


В задаче сказано, что медведь упал в яму-ловушку, а это означает, что яма была достаточно большая, чтобы вместить его. На суше обитает не так много животных больше медведя, значит данная ловушка была сделана специально для медведей.


В добавок, т.к. ловушка была на земле, мы можем быть уверены, что это сухопутный медведь, т.к. большинство особей сухопутных медведей имеют плохое зрение, поэтому хуже различают ловушки.


В таком случае только варианты B и C могут быть верными.


Яму глубиной 19.617 метров можно легко вырыть только в мягкой почве.


Бурые медведи обычно обитают на возвышенностях и в горных лесах. Они свирепые животные и риск охоты на них — велик. Но ценятся они меньше, чем чёрные медведи. Так для получения медвежьих лап и желчи используются в основном чёрные медведи.


Т.к. ареал обитания этих двух видов не совпадает, то можем заключить, что правильный вариант C.