29 March 2012

ერთ-ერთი პირველი კომპიუტერული ანიმაციამოძრაობის მოდელირებისათვის გამოყენებულია დიფერენციალური განტოლებები.

25 February 2012

Windows 8 Logo

21 February 2012

შევჩერდეთ და დავფიქრდეთ

ვაშინგტონის მეტროში დგას ადამიანი და უკრავს ვიოლინოზე. 45 წუთის განმავლობაში მან დაუკრა ბახის 6 პიესა. ამ დროის მანძილზე 1000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა მის წინ.

45 წუთის მანძილზე მხოლოდ 6 ადამიანი შეჩერდა და ცოტა ხნით მოუსმინა მევიოლინეს. 20-მა ადამიანმა მას ჩაუგდო ფული. მუსიკოსმა 32 დოლარი შეაგროვა.

ეს მუსიკოსი იყო ჯოშუა ბელი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მევიოლინე. მან დაუკრა ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწარმოები ვიოლინოზე, რომლის ღირებულებაა 3,5 მილიონი დოლარი.

ორი დღით ადრე ბოსტონის თეატრში ჯოშუა ბელის კონცერტის ყველა ბილეთი გაიყიდა. ბილეთის ღირებულება საშუალოდ 100$ შეადგენდა.

პროექტი ”ჯოშუა ბელი ინკოგნიტო უკრავს მეტროში” ვაშინგტონ პოსტის ინიციატივით ჩატარდა. ამ ექსპერიმრნტის მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ როგორ აღიქვავს ადამიანი სილამაზეს ჩვეულ გარემოში.

რა დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ ამ ექსპერიმენტის შედეგით: ძალიან ბევრ მნიშვნელოვანს არ ვაქცევთ ყურადღებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

11 February 2012

ფინეთის განათლების სისტემის თავისებურებები

ძირითადი სკოლა:

არ არის კლასიდან კლასში გადასასვლელი გამოცდები. გამოცდა არ ბარდება ასევე ძირითადი სკოლის დამთავრებისას.

არ გამოიყენება შიდა დიფერენციაცია სწავლებაში. არ მიესალმებიან ზოგიერთი საგნების გაძლიერებულ სწავლებას სხვა საგნების ხარჯზე.

აკრძალულია ელიტური კლასებისა და ელიტური სკოლების გამოყოფა. ფინეთში პრაქტიკულად ყველა სკოლა სახელმწიფო სკოლაა.

სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტია ხარისხიანი განათლების თანაბარი მისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასათვის.

საშუალო სკოლა:

ძირითადი სკოლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს ეძლევა საშუალება აირჩიოს სწავლის გაგრძელება ან გიმნაზიაში, ან პროფესიულ სასწავლებელში. გიმნაზიაც და პროფესიული სასწავლებელიც სრულ სახელმწიფო უზრუნველყოფაზეა.

სწავლებაის ვადა საშუალო სკოლაში შეადგენს 3 წელს. საშუალო სკოლის დასრულებისას მოსწავლეები აბარებენ გამოსაშვებ გამოცდას. ეს არის ერთადერთი სასკოლო სახელმწიფო გამოცდა.

უმაღლესში ჩარიცხვა დამოკიდებულია არა გამოსაშვები გამოცდის შედეგებზე, არამედ მისაღებ გამოცდის შედეგებზე, რომელსაც ყველა უმაღლესი თვითონ ატარებს.

მაღალია მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟი, რაც გამოიხატება მის ხელფასში.

სკოლებში მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ ფსიქოლოგებსა და სოციალურ მუშაკებს.

მასწავლებლისა და მოსწავლის შეფარდება ძირითად სკოლაში შეადგენს 1/15, ხოლო საშუალო სკოლაში 1/18. პრიორიტეტი ენიჭება მცირე ჯგუფებში მუშაობას.

მასწავლებელს აქვს ძალიან დიდი უფლებები და დიდი ნდობა. მას შეუძლია ჩაატაროს ან არ ჩაატაროს გამოცდები, აირჩიოს შეფასების ნებისმიერი სისტემა ან საერთოდ უარი თქვას ბალებით შეფასებაზე. მასწავლებელს აქვს შემოქმედების სრული თავისუფლება.

თუ შევადარებთ ჩვენ განათლების სისტემას ადვილად აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენთან ბევრი რამ ფინეთის სისტემის საპირისპიროა.

ძირითადი განსხვავებაა - უნდობლობა მასწავლებლის მიმართ, სკოლების დიფერენციაცია ”პრესტიჟულ” და ”არაპრესტიჟულ” სკოლებად, შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვებიც დიფერენცირებულია ”პრესტიჟულებად” და ”არაპრესტიჟულებად”, განათლების სამინისტროს დომინირებული როლი.

ჩემი აზრით სწორედ ეს არის განათლების დაბალი ხარისხის მთვარი მიზეზი, ბევრ სხვა მიზესთან ერთად.

07 February 2012

iPhone vs Microsoft

ძალიან საინტერესო ფაქტი!

დღეისათვის iPhone-ის ბიზნესი შემოსავლით აღემატება მთელი Microsoft-ის ბიზნესს. მაგალითად, დეკემბრის კვარტალში iPhone-ის შემოსავალმა შეადგინა $24,4 მილიარდი, ხოლო Microsoft-ის შემოსავალმა- $20,9 მილიარდი.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ iPhone-ის ბიზნესი სულ რაღაც ხუთი წლისაა, ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია.

ეს იმაზე მეტყველებს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების სფეროში არავინ არ არის დაცული წარუმატებლობისგან და ყველას შეუძლია მოკლე დროში დიდი წარმატების მიღწევა.

16 January 2012

10 Important Skills Students need for the Future

Sense-making. The ability to determine the deeper meaning or significance of what is being expressed

Social intelligence. The ability to connect to others in a deep and direct way, to sense and stimulate reactions and desired interactions

Novel and adaptive thinking. Proficiency at thinking and coming up with solutions and responses beyond that which is rote or rule-based

Cross-cultural competency. The ability to operate in different cultural settings

Computational thinking. The ability to translate vast amounts of data into abstract concepts and to understand data-based reasoning

New-media literacy. The ability to critically assess and develop content that uses new media forms and to leverage these media for persuasive communication

Transdisciplinarity. Literacy in and ability to understand concepts across multiple disciplines

Design mind-set. Ability to represent and develop tasks and work processes for desired outcomes

Cognitive load management. The ability to discriminate and filter information for importance and to understand how to maximize cognitive functioning using a variety of tools and techniques

Virtual collaboration. The ability to work productively, drive engagement and demonstrate presence as a member of a virtual team

15 November 2011

Evolution of programming languages

დაპროგრამების ენების განვითარების დროის სკალა.